DRK Sport • Bewegen • Gezondheid

Achtergrond, filosofie en doelgroep

In de hedendaagse samenleving wordt om allerlei redenen steeds minder bewogen – met enorme effecten op de (volks)gezondheid, de economie en op het welzijn van velen. De hedendaagse georganiseerde sport levert een unieke en belangrijke bijdrage aan het compenseren daarvan. Verdere investeringen daarin zijn dan ook noodzakelijk. Maar ook daarnaast is er nog heel veel ruimte voor het vergroten van de bijdrage die sport en bewegen aan de ontwikkeling van de samenleving kan leveren. Daarom werkt DRK vanuit de overtuiging dat sporten en bewegen veel meer in onze samenleving en in ons dagelijks leven verweven dient te worden. Dat stelt eisen aan de sport en beweegsector, de betrokken andere sectoren, aan de samenleving en aan het individu. En het betekent ook dat er ambities geformuleerd, keuzes gemaakt en belangentegenstellingen overwonnen moeten worden. Doelgroepen met een achterblijvende sport/beweegparticipatie verdienen hierbij extra aandacht. DRK levert op dit terrein vernieuwende en bewezen effectieve oplossingen.

DRK heeft een uitgebreide staat van dienst en een groot netwerk op het gebied van sport- en beweegbeleid. Ook op het gebied van (preventief) gezondheidsbeleid heeft Ronald Kramer zijn sporen verdiend. Zowel op internationaal als op landelijk en lokaal niveau levert DRK vrijwel alle diensten in de vorm van advies en/of interim management. Het ontdekken en werkbaar maken van noodzakelijke (!), nieuwe, verrassende (maatschappelijke) coalities behoort tot de kernkwaliteiten van DRK . DRK vervult interim- en adviesopdrachten om (tijdelijke) problemen in bestuur of organisatie duurzaam op te lossen.

Doelgroepen (indicatief, niet uitputtend): landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden, sportkoepelorganisaties, sportbonden, gehandicaptensport, sport- en beweegstimuleringsorganisaties, wetenschappelijke, kennis- en onderzoeksinstituten en universiteiten, landelijke bestuurlijke (koepel-) organisaties, onderwijsinstellingen, Europese en mondiale organisaties, ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties, landelijke, provinciale en gemeentelijke adviesorganen, organisaties op het gebied van gezondheid en preventie, media, evenementenorganisaties en (sport-)bedrijven.